อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดฯ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมคุณธรรม ชั้น 2 อบจ.อุบลราชธานี .....โดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเว็บไซต์ โรงเรียนในสังกัดอบจ.อุบลราชธานี มาตรการการประหยัดไฟฟ้า การจัดกิจกรรม 9 ส.ในโรงเรียน ติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ เพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งเรื่องการจัดอบรมประจำปีงบประมาณ 2563 และเรื่องแนวทางประมาณ การรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 ตลอดจนเรื่องโครงการพัฒนาบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน การพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบและทำความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีระบบถูกต้องตามระเบียบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ ต่อไป

เว็บไซต์ทางการศึกษา