อบจ.อุบลราชธานี ประชุมพิจารณากลั่นกรองการรับโอนข้าราชการครู พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ 19 มีนาคม 2563นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการรับโอนข้าราชการครู พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครู สังกัด อบจ.อุบลราชธานี และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครู สายงานการสอน สังกัดอบจ.อุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอบจ.อุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอบจ.อุบลราชธานี ชั้น 1 .....โดยที่ประชุมได้หารือ เกี่ยวกับ อบจ.อุบลราชธานี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการรับโอนข้าราชการครู พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครู สังกัด อบจ.อุบลราชธานี และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครู สายงานการสอน สังกัดอบจ.อุบลราชธานี เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เว็บไซต์ทางการศึกษา