ผู้บริหาร อบจ.อุบลราชธานีเปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ประจำปีการศึกษา 2562 “ไทรเงินเกมส์” โดยมี นายสงวน แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร และคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ ณ สนามกีฬาโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี .....สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของสิ่งเสพติดต่างๆให้แก่นักเรียน และเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีภายในสถาบัน รู้จักการทำงานเป็นทีมมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการอยู่รวมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นการเสริมสร้าง ทักษะและประสบการณ์ทางกีฬาให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านกีฬาต่อไป

เว็บไซต์ทางการศึกษา