อบจ.อุบลราชธานี มอบป้าย รณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่และสุรา ตามกฏหมาย สถานศึกษาในสังกัดฯ

.วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.อุบลราชธานี พบปะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดอบจ.อุบลราชธานี ทั้ง 12 โรงเรียนพร้อมมอบป้ายรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่และสุราตาม กฏหมาย ณ ห้องประชุมคุณธรรม ชั้น 2 อบจ.อุบลราชธานี โดยได้เน้นย้ำให้โรงเรียนจัดกิจกรรมประกาศนโยบายให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่และสุราด้วยการมอบป้ายรณรงค์ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินการให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่และสุราตามกฎหมาย ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตลอด เพื่อสุขภาพที่ดี ของตนเองและผู้ใกล้ชิด ต่อไป

เว็บไซต์ทางการศึกษา